Continue inzicht in de actuele waterdiepten, transport- en verbruiksprestaties

Continue inzicht in de actuele waterdiepten, transport- en verbruiksprestaties

CoVadem

covadem-afbeeldingSamen met partners zoals de branchorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer en Bureau Telematica Binnenvaart, onderzoeksinstituten MARIN en Deltares, werken wij als partner mee aan de totstandkoming van CoVadem. CoVadem is een initiatief waarbij een continue inzicht ontstaat in de actuele waterdiepten, de transport- en verbruiksprestaties van binnenvaartschepen en hun reizen in relatie tot de continue variërende riviercondities (stroming en waterdiepten).

Met dit initiatief vanuit de binnenvaartsector leggen we een belangrijke basis voor continue verbetering van zowel de energie- als de transportprestaties van de binnenvaart. Door de aansluiting bij de Green Deal ‘COBALD’ voor een ‘on board emissiemonitoring’ kunnen we daar naar verwachting in de toekomst ook emissieprestaties aan toevoegen.

CoVadem kent inmiddels naast de binnenvaartsector diverse andere stakeholders die gebaat zullen zijn bij de kennis en data die het initiatief op zal gaan leveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de baggerindustrie, waar men van mening is dat deze data kan bijdragen aan een slimmer, efficiënter baggerproces en daarmee kan bijdragen aan een betere bevaarbaarheid van vaarwegen tegen lagere kosten. Denk aan Rijkswaterstaat waar men slimmer en effectiever het vaarwegonderhoud kan inrichten en de waterveiligheid zal kunnen waarborgen door nieuwe inzichten op het gebied van rivier- en rivierbodemgedrag. Maar ook de maatschappij door de verwachte structurele bijdrage aan CO² doelstellingen.

Het initiatief maakt het mogelijk om op korte termijn belading en verbruik van alle binnenvaartschepen objectief in beeld te brengen en te optimaliseren. Tevens leggen we de basis voor een onafhankelijk platform waarbij de transportprestaties van schepen op initiatief van deelnemende schippers op basis van objectieve, geautomatiseerde metingen continue met elkaar kunnen worden vergeleken en stellen we schippers/binnenvaartondernemers in staat zich met deze informatie transparant en objectief te onderscheiden. Met deze ontwikkeling wordt het mogelijk om objectief en in elk gewenst detailniveau de footprint van transport per binnenvaart te onderbouwen naar verladers en andere stakeholders.

De ambitie is om van CoVadem in de komende 3 jaar door te ontwikkelen tot een marktgedragen service. Om dat te realiseren zullen we ons op drie aspecten moeten richten:

  • Opschaling naar voldoende deelnemers voor EU brede, vaarwegdekkende informatie van voldoende actualiteit (van de huidige 50 schepen naar een deelnemersveld van 250 schepen).
  • Het doorontwikkelen van bestaande bèta-producten naar stabiele MVP’s (Minimal Viable Products) met een erkende meerwaarde voor de afnemers.
  • Het voortzetten van de benodigde kennisontwikkeling op het snijvlak tussen Logistiek, Maritiem en Delta, passend bij de visies van de betrokken topsectoren.

Hieronder een korte Engelstalige introductiefilm over CoVadem:

https://youtu.be/iMkkHisD4dY