De rechten en plichten voor de klant, maar ook voor ons als leverancier

De rechten en plichten voor de klant, maar ook voor ons als leverancier

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor de ondernemingen Autena Beheer B.V., Autena Marine B.V., Autena Internet B.V en Autena Software B.V., hierna in deze algemene voorwaarden gezamenlijk aangeduid als “Autena”, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, en leveringen door Autena en op de door haar verrichte werkzaamheden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door Autena aanvaard.
 2. Indien de (potentiële) contractspartij, hierna te noemen “de Wederpartij”, bij de acceptatie van het door Autena gedane aanbod uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden weerspreekt en naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, wordt het aanbod van de Wederpartij geacht niet te zijn aanvaard. Indien de Wederpartij bij aanvaarding van het aanbod van Autena de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk weerspreekt kunnen leverings-, verkoop- c.q. inkoopvoorwaarden van de Wederpartij nimmer van toepassing zijn.
 3. Indien Autena en haar Wederpartij een afzonderlijke overeenkomst hebben gesloten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen van de overeenkomst prevaleren.
 4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 2. Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Overeenkomsten, zowel schriftelijk als telefonisch, worden als bindend beschouwd. De toepassing van artikel 224 boek 6 Burgerlijk Wetboek (“BW”) is uitgesloten.
 2. Indien een overeenkomst tussen Autena en haar Wederpartij elektronisch tot stand komt, is Autena niet gehouden om de ontvangst van de verklaringen van de Wederpartij te bevestigen en is de Wederpartij niet gerechtigd de overeenkomst op grond van het ontbreken van een dergelijke ontvangstbevestiging te ontbinden.
 3. Overeenkomst komen tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving of opdracht bij en de aanvaarding daarvan door Autena de Wederpartij aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.
 4. Alle aanbiedingen en offertes van Autena zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij door haar uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 5. De bevoegdheid tot het sluiten van voor Autena bindende overeenkomsten is voorbehouden aan haar directie en tot verkoop bevoegde medewerkers. Vertegenwoordigers, agenten of andere personen, die niet tot de directie of tot verkoop bevoegde werknemers van Autena behoren, bezitten niet de bevoegdheid tot afsluiting van voor Autena bindende overeenkomsten, tenzij zulks door de directie schriftelijk aan de Wederpartij is bevestigd. Het bepaalde in artikel 61 boek 3 leden 2 en 3 BW is uitdrukkelijk niet van toepassing.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3. Rechten van intellectuele en industriële eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom en overige rechten, waaronder begrepen rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten en diensten, zoals programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Autena of diens licentiegevers . De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten, tenzij Autena hiervoor haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Een aan de Wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
 2. Voor zover op de in het vorige artikel genoemde goederen de auteurswet van toepassing is, is Autena de auteursrechthebbende met alle daaruit voortvloeiende rechten.
 3. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te (doen) verwijderen of te (doen) wijzigen.
 5. Indien de Wederpartij merkt dat derden inbreuk maken op de in dit artikel lid 1 bedoelde rechten, is de Wederpartij verplicht dit terstond schriftelijk aan Autena te melden. De Wederpartij zal zonder schriftelijke toestemming van Autena op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien Autena naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal de Wederpartij daaraan op kosten van Autena alle door Autena gevraagde medewerking verlenen.

Artikel 4. Afwijking van gegevens

Autena is niet verantwoordelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit geringe afwijkingen (van minder dan 10 procent) tussen de door haar opgegeven en de werkelijke nummers, soorten, maten modellen, kleuren, afbeeldingen en/of andere gegevens, tenzij daardoor een wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de zaken.

Artikel 5. Prijzen en tarieven

 1. De door Autena geoffreerde c.q. in rekening gebrachte prijzen en tarieven zijn in Euro (€) exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport-, voorrij- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met de Wederpartij is overeengekomen of anders vermeld is.
 2. Autena behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door Autena worden ingevoerd.
 3. In geval Autena op grond van de onder lid 2 bedoelde bevoegdheid de overeengekomen prijs wenst te verhogen binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de Wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van de bestaande wettelijke bepalingen, mits dit schriftelijk binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft de Wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade. Indien Autena deze mededeling niet binnen 7 dagen nadat de Wederpartij de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans nadat de Wederpartij redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt de Wederpartij geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

Artikel 6. Leverings- en uitvoeringstermijn

 1. De termijn voor levering en/of uitvoering van de werkzaamheden, wordt door Autena bij benadering vastgesteld en gelden niet als fatale termijnen.
 2. De bovengenoemde termijn, vangt aan met de totstandkoming van de overeenkomst als alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Autena en de Wederpartij aan haar bestaande verplichtingen heeft voldaan.
 3. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Autena niet in verzuim.
 4. De genoemde of overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval maar niet uitsluitend automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
  • a) er sprake is van overmacht;
  • b) de Wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Autena tekortschiet of er naar het oordeel van Autena gegronde vrees bestaat dat zij daarin tekort zal schieten;
  • c) de Wederpartij Autena niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren.
 5. Autena is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Wederparij op te schorten, zolang de Wederpartij niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met Autena bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.
 6. Overschrijding van bovengenoemde termijnen geeft de Wederpartij geen recht op het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige jegens Autena aangegane verplichtingen, noch op het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van deze overeenkomst.
 7. Indien bovengenoemde overschrijding naar het oordeel van de Wederpartij voor hem als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is zij verplicht om Autena bij aangetekende brief of deurwaardersexploot alsnog een redelijk termijn te stellen tot levering c.q. verrichting van de werkzaamheden. De Wederpartij is verplicht om na verzending van de hierboven bedoelde kennisgeving in overleg te treden met Autena ter zake van de genoemde overschrijding.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de Wederpartij de tegenprestatie voor krachtens deze overeenkomst geleverde of te leveren zaken, de tegenprestatie voor naast de levering te verrichten werkzaamheden c.q. schadevergoeding wegens tekortkomingen niet heeft betaald, blijven de door Autena aangeleverde zaken haar eigendom.
 2. Vanaf het moment van (af)levering of ter beschikking stellen aan de Wederpartij van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, zijn zij voor rekening en voor risico van de Wederpartij, met name in geval van verlies, diefstal of beschadiging van deze zaken door welke oorzaak dan ook ontstaan en/of in geval van schade aan deze zaken veroorzaakt.
 3. Indien de Wederpartij (mede) uit de door Autena geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Wederpartij die zaak slechts voor Autena en houdt de Wederpartij de nieuw gevormde zaak voor Autena totdat de Wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Autena heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Wederpartij alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 4. De Wederpartij is verplicht Autena direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Autena geleverde, voor zover deze (nog) niet haar eigendom is. Autena kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Autena onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Wederpartij alle aan Autena verschuldigde bedragen betaald heeft.
 5. De Wederpartij verplicht zich om op eerste verzoek van Autena een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in lid 1 bedoelde zaken, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Autena op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel om anderszins zekerheid ten behoeve van Autena te verstrekken.

Artikel 8. Overmacht

 1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Autena, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van Autena die door de Wederpartij aan Autena zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door de Wederpartij aan Autena is voorgeschreven.
 2. In geval van tijdelijke overmacht bij Autena, waaronder begrepen de situatie dat een door de Wederpartij besteld product niet voorradig is, is Autena gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. In geval van overmacht bij Autena kan de Wederpartij geen vergoeding van door hem geleden schade van Autena vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot een product of dienst geeft de Wederpartij nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens Autena.
 2. De totale aansprakelijkheid van Autena wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 1.000.000,00 (één miljoen Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • a) redelijke kosten die de Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Autena aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de Wederpartij wordt ontbonden;
  • b) redelijke kosten die de Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Autena op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  • c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  • d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. Aansprakelijkheid van Autena voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Wederpartij, brand, ontploffing verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de Wederpartij aan Autena voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de Wederpartij aan Autena voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade en enige andere schade dan die bedoeld in dit artikel is uitgesloten. De aansprakelijkheidsbeperking van Autena voor indirecte schade vervalt ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Autena of diens leidinggevenden.
 4. De aansprakelijkheid van Autena wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Wederpartij Autena onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Autena ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Autena in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Autena meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Autena vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
 6. De Wederpartij vrijwaart Autena voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Autena geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de Wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 7. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Autena zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 10. Medewerking door de Wederpartij

 1. De Wederpartij zal Autena steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen of schepen. Indien de Wederpartij in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
 2. De Wederpartij draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, databestanden en andere producten en materialen en van de door Autena te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 3. Indien de Wederpartij programmatuur, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan Autena ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Autena voorgeschreven specificaties.
 4. Indien de Wederpartij de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Autena stelt of indien de Wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Autena het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Autena tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
 5. Ingeval medewerkers van Autena op locatie van de Wederpartij werkzaamheden verrichten, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De Wederpartij vrijwaart Autena voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Autena, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Wederpartij of van onveilige situaties in diens organisatie. De Wederpartij zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van Autena kenbaar maken.
 6. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is de Wederpartij verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Autena staan. Autena is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de Wederpartij bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Autena of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is Autena gerechtigd de Wederpartij toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Autena kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. De Wederpartij behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Autena is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

Artikel 11. Dienstverlening

 1. Autena zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening – waaronder onder meer wordt verstaan het verlenen van diensten zoals consultancy, alsmede het implementeren en beheren van programmatuur – met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Alle diensten van Autena worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Autena uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
 3. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Autena gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Autena gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Wederpartij op te volgen. Autena is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed.
 5. Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Autena steeds gerechtigd na overleg met de Wederpartij deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 6. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door Autena verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Artikel 12. Wijziging van opdracht en meerwerk

 1. Indien Autena op verzoek of met voorafgaande instemming van de Wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Autena van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Autena is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. De Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Wederpartij en Autena kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de Wederpartij nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Autena de Wederpartij desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 13. Ontwikkeling van programmatuur

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 verkrijgt de Wederpartij slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld, in welk geval de wederpartij gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien Autena in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan de Wederpartij ter beschikking te stellen, kan Autena daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.
 2. Autena zal de te ontwikkelen programmatuur aan de Wederpartij zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Autena uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Wederpartij zelf de programmatuur installeren. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, is Autena niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversies.
 3. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Autena uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het de Wederpartij niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Autena kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat de wederpartij met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Autena worden gerapporteerd.
 4. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
  • a) indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Autena uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
  • b) indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
  • c) indien Autena vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 6 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 7 aan acceptatie niet in de weg staan. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Autena schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien de Wederpartij deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. De Wederpartij is gehouden van fouten onverwijld melding aan Autena te maken. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien de Wederpartij daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
 5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de Wederpartij Autena hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
 6. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 13.4 bevat, zal de wederpartij Autena uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Autena zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Autena gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
 7. Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Autena om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 19, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.
 8. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
 9. Acceptatie van de programmatuur heeft tot gevolg dat Autena ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Autena is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur.
 10. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Autena uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

Artikel 14. Aflevering programmatuur

 1. Autena zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat aan de Wederpartij afleveren en, indien een door Autena uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij de Wederpartij installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Wederpartij zelf de programmatuur installeren en inrichten en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Autena niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
 2. Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in artikel 13 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt de Wederpartij de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van Autena ingevolge de garantie van artikel 19. In alle gevallen geldt het bepaalde in artikel 13.9 onverminderd.
 3. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Autena uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

Artikel 15. Verkoop van apparatuur

 1. De Wederpartij draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. Autena staat er niet voor in dat de apparatuur geschikt is voor het door de Wederpartij beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.
 2. Aflevering van apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d.
 3. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat over op de Wederpartij bij aflevering aan de Wederpartij. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van de wederpartij, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur echter reeds over op de Wederpartij op het moment van afgifte van de apparatuur aan de vervoerder.
 4. Autena zal de apparatuur verpakken volgens de bij hem geldende gebruikelijke maatstaven. Indien de Wederpartij een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. De Wederpartij zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door Autena geleverde producten, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. De Wederpartij vrijwaart Autena voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.

Artikel 16. Programmatuur/apparatuur van toeleverancier

 1. Indien en voor zover Autena programmatuur/apparatuur van derden aan de Wederpartij ter beschikking stelt, zullen, mits dat door Autena schriftelijk aan de Wederpartij is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur/apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. De Wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de Wederpartij ter inzage bij Autena en Autena zal deze voorwaarden aan de Wederpartij op zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Wederpartij en Autena om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

Artikel 17. Levering en reclames

 1. De Wederpartij is verplicht geleverde goederen (inclusief de verpakking) en de eventuele uitgevoerde werkzaamheden terstond bij aflevering respectievelijk na uitvoering te controleren op tekorten en/of beschadigingen. Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dient de Wederpartij reclames ter zake van de factuur of ter zake van zichtbare onvolkomenheden in de geleverde zaken binnen 3 dagen na ontvangst respectievelijk aflevering aan Autena te melden onder nauwkeurige omschrijving van de klachten. Voor alle overige reclames geldt een termijn van 5 dagen nadat de manco’s bekend zijn geworden of bekend hadden kunnen zijn. De betreffende zaken dienen op eerste verzoek aan Autena ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek.
 2. Reclame is niet mogelijk indien:
  • a) de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Autena op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt of vervoerd dan wel door Wederpartij of een derde zijn gerepareerd;
  • b) de schade is veroorzaakt door nalatigheid van Wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat Wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Autena;
  • c) Wederpartij zelf wijzigingen, reparaties of bewerkingen in de geleverde zaken heeft verricht;
  • d) het onderdelen betreft waarvan de verzegeling is verbroken of die bij onderhouds- c.q. servicebeurten regelmatig plegen te worden vervangen of die accessoires zijn.
 3. In het geval van gerechtvaardigde reclame is Autena verplicht de gereclameerde goederen zo spoedig mogelijk te vervangen dan wel te herstellen, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden (indirecte) schade.
 4. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
 5. Indien een klacht wordt ingediend en in behandeling genomen, zal de Wederpartij hieraan op generlei wijze rechten kunnen ontlenen, waaronder doch niet beperkt een gevolgtrekking over de juistheid van de klacht.

Artikel 18. Garantie

 1. Op de geleverde zaken en de verleende diensten wordt een garantie gegeven van 12 maanden. Bij een gebleken ondeugdelijkheid van het geleverde, dient de Wederpartij onverwijld Autena van het gebrek op de hoogte te stellen. De garantieperiode loopt vanaf de factuurdatum.
 2. Garantieaanspraken omvatten slechts het herstellen of het vervangen van de betrokken goederen, ofwel het tegen terugbetaling van het desbetreffende gedeelte van de factuurprijs terugnemen van het goed. Ondeugdelijkheid van een deel van het geleverde, terwijl het verdere gedeelte naar behoren functioneert, ontslaat de Wederpartij niet van haar betalingsverplichtingen jegens Autena.
 3. In geen geval kan een beroep op de garantie worden gedaan wanneer het niet of niet naar behoren functioneren van het apparaat een direct of indirect gevolg is van:
  • a) een van buitenaf komend onheil zoals brand, blikseminslag, uitstroming van vloeistoffen en/of gassen;
  • b) verkeerd of onoordeelkundig gebruik;
  • c) vallen, stoten, ruwe behandeling of andere vormen van mechanische geweld;
  • d) indien in het apparaat wijzigingen zijn aangebracht welke niet vooraf door Autena zijn goedgekeurd;
  • e) indien het gedeelte van het apparaat waarover wordt geklaagd, is gerepareerd door anderen dan Autena of door haar geautoriseerde dealers;
  • f) indien de schade is ontstaan ten gevolge van koppeling met of aan apparatuur van derden en/of ontsluiting;
  • g) indien het type en/of serienummer van het apparaat is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
 4. In geval de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige (betalings-)verplichting die voor haar voortvloeit uit de met Autena gesloten (of daarmee samenhangende) overeenkomst, is Autena zolang niet gehouden tot nakoming van eventuele garantieverplichtingen.
 5. Indien de Wederpartij meent dat Autena niet voldoet aan haar garantieverplichtingen ontslaat zulks de Wederpartij niet van de nakoming van enige van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst of andere met Autena gesloten overeenkomsten, tenzij anders schriftelijk zou blijken.

Artikel 19. Betaling

 1. De Wederpartij is verplicht aan Autena de geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden te betalen binnen de overeengekomen termijn, doch duidelijk binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Autena aangewezen bankrekening. Betalingen kunnen uitsluitend geschieden op de door Autena aangegeven wijze, en geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking.
 2. Autena is gerechtigd de gehele of gedeeltelijke aankoopsom te vorderen bij wijze van vooruitbetaling of een voldoende zekerheid in de vorm van een overeenkomst voor borgtocht of andere zekerheidsvorm indien de Wederpartij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst duidelijke aanwijzingen geeft omtrent verminderde kredietwaardigheid. Tevens heeft Autena het recht om geen werkzaamheden te verrichten ofwel deze op te schorten en wordt de som van hetgeen reeds is gepresteerd onmiddellijk opeisbaar. Autena is gerechtigd contante betaling van de factuur te eisen.
 3. De betalingstermijn als bedoeld in artikel 19.1 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Autena gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen.
 4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Autena alsdan bevoegd de wettelijke rente in handelstransacties tevens buitengerechtelijke kosten, welke zullen worden berekend aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II, te berekenen over het openstaande bedrag, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
 5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – rente en kosten daaronder begrepen -, ongeacht de instructies van Wederpartij ter zake.
 6. In geval van te late betaling komt een voor Autena nadelig koersverschil voor rekening van de Wederpartij. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt.
 7. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autena is het de Wederpartij niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Autena te verrekenen met een vordering van de Wederpartij op Autena, uit welke hoofde dan ook.
 8. In geval van niet of niet-tijdige betaling door de Wederpartij Autena dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de Wederpartij rustende verplichting is Autena gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Autena om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van de Wederpartij te vorderen.

Artikel 20. Invordering

 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis door de Wederpartij vanwege niet of niet tijdige betaling is Autena gerechtigd alle kosten verbonden aan de invordering van het bedrag zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk op de Wederpartij te verhalen.
 2. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de Wederpartij verschuldigd op het moment dat Autena ten behoeve van de invordering rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen dan wel zelf kosten heeft gemaakt.
 3. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het incassotarief conform artikel 2 lid 1 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Door niet tijdige voldoening door de Wederpartij van de schuld wordt de gehele schuld, ook het niet vervallen gedeelte, terstond en ineens opeisbaar.

Artikel 21. Ontbinding

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. In afwijking van de wet, kan de Wederpartij een overeenkomst welke betrekking heeft op het verlenen van diensten door Autena slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.
 4. Autena kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen, indien de Wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Autena is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van de Wederpartij vervalt het recht tot gebruik van aan de Wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.
 5. Indien de Wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Wederpartij bewijst dat Autena ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Autena vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 22. Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Autena en de Wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de overeenkomst tussen Autena en de Wederpartij, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Nijmegen op 08 juli 2015 onder nummer 10148147.